5. juli 2021

Må gi informasjon om rettar ved kansellering, avbestilling og endring av reiser

Stadig fleire store aktørar i reiselivsbransjen reklamerer no for gebyrfri avbestilling. Men det er ikkje alltid lett å vita kva rettar du har når reisa blir avbestilt, kansellert eller endra. Forbrukartilsynet har derfor gitt reiselivsaktørane beskjed om at dei må gi god og tydeleg informasjon om kva forbrukarane har krav på ved kanselleringar og endringar av reisa.

Må gi informasjon om rettar ved kansellering, avbestilling og endring av reiser

Forbrukartilsynet har den siste tida tatt opp saker med fleire store aktørar i reiselivsbransjen, mellom anna Hurtigruten, Widerøe, Ving og TUI. Vi har stilt krav til at selskapa må gi kundane tydeleg informasjon om rettane dei har, mellom anna ved kansellering, avbestilling og endring av reiser. Alle selskapa har innretta seg etter kravet frå tilsynet.

«Gebyrfri» endring eller avbestilling må faktisk vera gebyrfri

Som følgje av koronasituasjonen reklamerer stadig fleire aktørar for gebyrfri avbestilling eller endring av reiser. I ei tid med uføreseielege reiserestriksjonar og tiltaksnivå er auka trygging viktig for kundane. I slike tilfelle er det viktig at kundane får klar og riktig informasjon om kva rettar dei har ifølgje lova. Kundane skal òg få informasjon om dei ekstra rettane dei får gjennom kampanjane for gebyrfri endring. Vidare er det viktig at dei næringsdrivande faktisk sørger for at det ikkje blir gebyr ved endringar eller avbestillinger dersom det er avtalt at dette skal kunne gjerast kostnadsfritt.

Hurtigruten og Widerøe har allereie gjort endringar i informasjonen dei gav til kundane på bakgrunn av Forbrukartilsynets førespurnad.

Kansellert pakkereise gir alltid rett til full refusjon

Etter klage frå ein forbrukar vart Forbrukartilsynet klar over at TUI og Ving i enkelte kundeførespurnader berre gav klare opplysningar om moglegheita for nytt reisetidspunkt eller gåvekort når reisa vart kansellert. Dei reisande har likevel krav på å få tilbakebetalt alle innbetalte beløp. Dette opplyste ikkje TUI og Ving om samtidig med at kunden fekk resten av tilboda ved kanselleringa. Retten til tilbakebetaling er ein viktig og klar rett kundane har etter pakkereiselova. Selskapa må derfor gi minst like klar og tydeleg informasjon om denne retten som dei andre tilboda forbrukarane får ved kansellering.

TUI og Ving har innretta seg og rett til refusjon vil no bli tatt inn i kundeinformasjon som blir send ut ved kanselleringar.

– Det er svært viktig at forbrukarane blir gjort kjent med rettane sine i denne samanhengen. Dette er ei tid der nokons privatøkonomi er pressa, og moglegheita for å krevja tilbakebetaling i staden for å utsetja ei reise kan vera av stor tyding, seier direktør i Forbrukartilsynet, Trond Rønningen.

Flere artikler
12. oktober 2021

Reisearrangør får 400 000 kroner i gebyr

Forbrukertilsynet har ilagt pakkereisearrangøren Route66usa Info AS et overtredelsesgebyr på 400 000 kroner. Gebyret er ilagt fordi selskapet blant annet har gitt villedende opplysninger til forbrukere under koronapandemien om forbrukeres rettigheter til refusjon av avbestilte reiser.